Hammarö 3 dagars

Jag var åskådare på Hammarö 3-dagars cykeltävling. i klassen herr seniorer gjorde sig ett antal cyklister skyldiga till allvarliga trafikförseelser enligt polisen och tävlingsledningen. Inget tvivel råder om att iaktagelsen var korrekt. Men jag blev förvånad över den drastiska åtgärden att tilldela hela klassen kollektiv bestraffning. När samtliga deltagare gått i mål sammankallade polisen/arrangören deltagarna och bestraffade samtliga med att stryka loppet.
Även om hälften av deltagarna eller fler gjort sig skyldiga till förseelser får/skall inte kollektiv bestraffning utdömas.
Inte ens om det rör sig om en så trivial händelse som ett linjelopp för herr seniorer i samband med Hammarö 3 dagars. Är jag ute och cyklar?
Om ett flertal invånare i Skoghall går mot röd gubbe och polisen iaktar förseelsen blir konsekvensen att hela kommunens population tilldelas bestraffning?
Självklart vill jag ge en eloge till Skoghalls CK och alla flaggvakter som år efter år arrangerar tävlingen. Jag har förståelse för problemet med starter och målgång av alla klasser och det trubbel det kan ställa till. Cyklister som lät tävlingsnerverna krypa utanpå skinnet bör ta sig en funderare till nästa tävling om de inte skall skapa en gemytligare stämning i klungan. Visst skall det tävlas men knoppen måste vara med.

Skynda långsamt

Jag förstår att investeringar i infrastruktur och i huvudsak i järnvägar samt i förnybar energi kan vara lösningen dels för arbetstillfällen i närtid dels för den höga avkastning investeringarna kan ge i framtiden i form av effektivare samhällslösningar. Men investeringarna fordrar enorma summor i storleksordningen flera 100 miljarder inom en treårsperiod. Vad händer om investeringarna inte ger den förväntade avkastningen? Den kan visa sig att den förnyelsebara energin är behäftad med allvarliga tekniska felaktigheter eller blir utkonkurrerad av kommande tekniska landvinningar. I Spanien och Frankrike med flera länder finns ett väl utvecklat motorvägsnät samt snabbtåg som går i dubbla farter jämfört med svenska tåg. Investeringarna är gjorda med lånade pengar. Det verkar inte som länderna får den förväntade avkastningen i form av lägre arbetslöshet och lägre statskuld utan tvärtom. Därför är lösningen att gå varligt fram med allt för snabba utbyggnader av samhällsnödvändiga investeringar och att anpassa utvecklingen efter hur ekonomin utvecklar sig.

Bryt våldsspiralen

"Dokument utifrån" sent på Söndagskvällen anser jag vara ett av public service bästa program i hård konkurrens med "Babel" som också sänds på söndagskvällen men tidigare och konkurrerar med "Mästarnas mästare". Gårdagens "Dokument utifrån" handlade om USAs vedergällning för elfte september attacken och bekämpningen av terrorismen med allt mer sofistikerade vapen. Förarlösa flygplan sk drönare dödar allt fler terrorister men också mängder av oskyldiga civila. Självklart skapar vedergällningarna hat och revanschlusta i de områden som drabbas. Pakistan är speciellt drabbat. Pakistans regering är allierad med USA och agerar inte mot USAs bekämpning av terrorn inom eget territorium.
Däremot uppstår i USA människorättsaktivister som är emot terrorist bekämpningen. Dels för att den trappar upp hatet och spiralen blir till sist ohanterlig dels för att den är juridiskt olaglig.
Ingen tvekan om att det är lätt att hålla med om att analysen av utvecklingen är trovärdig nämligen att inhemsk terrorism är en konsekvens av USAs vedergällningar och då speciellt med de sk drönarna.
Egna medborgare med rötter i mellanöstern tar saken i egna händer och släpper bomber lite var stans i västerländska storstäder. Nu senast i samband med Boston Maraton.
Ledare i amerikanska tidningar försöker att förebygga kommande terrordåd med ökad övervakning av inflyttade grupper andra förslagsställare skriver att USAs samhällen måste bli mer inkluderande mot grupper som står utanför samhället.
Lösningen är att bryta spiralen av våld. Tveksamt att det gåt när vapenindustrin ges allt större resurser att utveckla allt mer sofistikerade vapen. USA har inom något år ett flygplan som från eget terroritorium kan nå vilken plats på klotet inom 30 minuter. Fler terrordåd är att vänta.

Jobb, jobb, jobb

Varför skall unga vara arbetslösa i 30 dagar,60 dagar eller 90 dagar. Ökade kostnader blir det förstås om jobb erbjuds direkt efter examensdagen men varför inte satsa på de unga? Finns det bättre investering? Är det poster i statsbudgeten som är viktigare än ungdomars välbefinnande och i så fall vilka? Resurser finns antagligen redan hos arbetsförmedlingen i form av ledig kapacitet som genast kan ta itu med att kontakta arbetsplatser för att placera ungdomar enligt Lövfens order.
Då uppstår frågan, vilka jobb skall de tusentals arbetslösa ungdomar som idag letar efter jobb utföra? Statliga,landstings eller kommunala placeringar? Jag skriver medvetet placeringar. Löfven tar på sig uppgiften att uppfinna jobb åt ungdomarna som i dag inte finns. Vad är det för trollspö som Löfven hittat som helt plötsligt skall uppfinna 100 000 tals jobb? All personal på landets arbetsplatser är i dag fullt sysselsatta och mer därtill enligt beskrivningar i media som fått uppgifterna från trovärdigt håll. Vem skall handleda ungdomarna? Och vilka stimulanser utlovas för att personer skall ta på sig uppgiften att handleda en ungdom? Jag uppfattar Lövfens utspel och retorik som politiska floskler. Jag avundas Löfven och andra politiker som kan hålla masken från ena stundens allvar när det skall till med seriösa samtal i slutna grupper till poltiska utspel inför massmöten.

Mustafa

Senaste tiden har offentliga debatten handlat om Mustafas vara eller icke vara i socialdemokratiska verkställande utskottet eller snarare vems fel det var att han blev invald. Kongressens betydelse liknade KInesiska högsta organ vad gäller inflytande på valresultatet. Jag har uppfattat syftet med att välja in Mustafa kan ha varit att locka fler muslimska väljare till sossarna och kanske också att försöka överbrygga kunskapsklyftor mellan vad muslimer står för och det mer sekulära svenska samhället. Jag tror, att Victoria Palm gav en rak order till valberedningen i kraft av sin auktoritära personlighet och ställning i Stockholms arbetarkommun.
Jag blir förvånad i dag när jag läser Nalin Pekguls debatt inlägg i DN och hur hon avfärdar Peter Weideruds debattinlägg som osakligt. Hur kan en företrädare för broderskapsrörelsen så grovt missuppfatta vad Mustafa står för? Jag tror mer på Nalin Pekguls beskrivning än Peter Weideruds.
Självklart skall det vara förenligt med att tro på vad som helst och samtidigt ha förtroende uppdrag i politiska partier i landet. Och lika självklart är det att det inte är förenligt att inneha förtroendeuppdrag samtidigt som jag företräder en extremistisk rörelse med totalt främmande åsikter för den kultur vi lever i.
Nalin Pekgul beskriver dagens debattklimatet i Tensta och Rinkeby på ett trovärdigt sätt men också skrämmande.

Händelse

En åldrig människa besöker Vårdcentralen en måndag för att få medecin mot stark smärta. På tisdag finns inte medecinen på apoteket. Vårdsökanden kontaktar anhöriga som kontaktar Vårdcentralen efter stängning på tisdag genom att spela in ett argt meddelande på t f chefs telefonsvarare. Vidare kontakt av anhörig tas på Onsdag morgon. Distriktssköterska svarar att läkaren har varit upptagen och inte hunnit med att skriva ut receptet. Men i dag finns medecinen tillgänglig på apoteket. Medecinbehövande går till apoteket men medecinen finns inte tillgänglig, inte heller på Onsdag. Kanske har läkaren hunnit skriva ut medecinen på torsdag då medecinbehövande tar rullatorn och går iväg till apoteket. Tyvärr, idag finns inte medecinen tillgänglig i min dator. Anhörig lyckas fem minuter innan stängning komma in på Vårdcentralen och försynt undra varför ingen medecin finns tillgänlig på apoteket. Receptionist kollar i läkares tidsplanering. Jovisst, läkaren har bara inte hunnit med.
Jag undrar var finns kvalitetssäkringsystemet på denna Vårdcentral. Är det dax att börja diskutera förbättrade rutiner för att tillgodose kundernas behov inom rimlig tid? I dag torsdag em spelade jag åter in ett samtal till tillförordnade chefen på Vårdcentralen. Skall det dröja över helgen och in på nästa vecka innan åldrig patient får tillgång till smärtlindring?

Utveckling

Det mest osannolika har inträffat och kommer att inträffa i framtiden. Experter har missat och kommer att missa hur utvecklingen framskrider. Prognoser slår sällan in därför att de bygger på pågående trender som förändras

Utvecklingen sker med nedgångar och uppgångar och ständiga krumpsprång. Politikerna förhandlar men lösningar saknas och det är kanske det bästa för lösningarna skulle skapa mer kaos jämfört med att låta skeenden ha sin gång.

Euron med nuvarande komplikationer kommer inte att få sin lösning på kort sikt liksom tragedierna i Syrien inte heller kommer till ende inom överskådlig tid.

Det mest osannolika  att experter och proffessionella aktörer kommer ta över och dirigera den globala utvecklingen är det mest sannolika. Redan har Italien bevisat att möjligheten är realistisk. Spanien följer efter.

Nästa nation upp till bevis är Irland som genom demokratiska processer inte kommer att gilla euron och de krav som Bryssel ställer för kommande samarbete.

Politikerna har misslyckats med att förklara för väljarna att en nations produktion förhåller sig till välståndet.

Varje nation vill bevisa sin suveränitet och förmåga att skapa välstånd för befolkningen. Tron på samarbete finns inte bland väljarna. Bevisas bäst när väljarna skall rösta om representanter till parlamentet i Bryssel.

Ytterligheterna är nära mellan ekonomiskt kaos och hårdhänt dirigering från Bryssel med sociala konsekvenser som följd.

Organisationsformer

Planering, kontroll och uppföljning är nyckelorden för en bra och effektivare verksamhet. Sällan är utbud och efterfrågan av tjänster och varor i balans i samhälls maskineriet. Därför är det viktigt att de tre begreppen ägnas omsorg. Och att åtgärder sätts in för att balansera olika samhäleliga funktioner när skillnader uppstår mot det önskvärda.
 
Små privatägda organisationer är bättre på att parera avvikelser jämfört med stora statliga och kommunala verksamheter. Stora organisationer kan fungera tillfredställande om de utformas med en platt organisation. Tyvärr är den organisationsstrukturen sällsynt. Därför blir personalengagemanget och styrmekanismerna ineffektiva när organisationer byggs upp hierarkiskt. Däremot om personalen ges ansvar och befogenheter i självstyrande grupper blir effektiviteten högre även i stora organisationer.
 
 
 

Myndigheter

I stället för att avfärda ideer från radikala intressen utan en ingående diskussion borde kommentatorer och journalister presentera ingående konsekvenser av förslagen. Allt för att lära medborgarna mera om politik. Och i synnerhet mer om hur myndigheter arbetar-
Hur skall myndigheterna effektiiseras? Polisen klarar inte av brottsligheten. Arbetsförmedlingen är för dålig att förmedla arbete. Försäkringskassan beviljar assistentersättning till personer som inte borde få någon. Vi har över 400 statliga myndigheter varav många säkert lever i skymundan utan den granskning av journalister som de stora jättarna utsätts för. För att inte tala om Landsting och kommuner.
I stället för att sända usla TV program i Public Service borde ökat fokus vara på granskande journalistik av näringsliv och offentlig verksamhet. Ett uppdrag granskning per kväll borde vara målsättningen.
De som vill ha underhållning har ett rikt utbud i de kommersiella kanalerna.
 

Hyresreglering

Bostäder är ingen vara som går att undvara i längden. Det är därför det är så viktigt att det finns bostäder till huvudelen av befolkningen. De viktigaste marknaderna för att befolkningen skall få elemtära behov tillgodosedda är också kläder och mat. På mat och kläd marknaden råder ingen brist därför att prissättningen är oreglerad.
Före detta socialdemokraten och nationalekonomen Assar Lindbäck skriver i memoarerna att det värsta misstag som beslutats i svensk politik är just hyresregleringen. Regleringen infördes på trettiotalet.
70 års dålig funktion håller delvis på att rättas till genom att uthyrning i andra hand tillåts ske med delvis fri prissättning. Resultatet har redan visat sig genom ett större utbud och höjda hyror för andra handskontrakt som ligger i nivå med rätt prissättning. Så småningom kommer marknaden i balans och andra hands hyrorna kan t o m komma att sjunka till följd av ökat utbud. Förhoppningsvis kommer hyresregleringen att någon gång i framtiden avskaffas men dit är det långt.
 

Visslare

Visslare i näringsliv och offentlig miljö oerhört viktigt. Jag har fått det bekräftat senast genom att se filmen "Green Zoone" och Dokument utifrån.
Green Zoone Handlar om en sergeant under tjänstgöring i USAs styrkor under invasionen i Irak. Hans uppgift var att hitta massförstörelsevapen. Snart misstänkte han att hans regering hade misslett honom. Det fanns inga massförstörelse vapen. Så småningom upptäcker han också lögnens orsaker. Lögnen hade fabricerats av hans egna högt uppsatta tjänstemän. Bush ja sägare hade tillmötesgått sin presidents övertygelse trots förnekelse från Saddams närmaste general.
Dokument utifrån handlade om de granskare av bostadslånen som föregick finanskraschen. Granskarna visslade om att lånen beviljats på oriktiga grunder. Låntagarnas uppgifter om inkomster var oriktiga och överdrina. Lånestocken var till 60% beviljade på oriktiga grunder. Bankcheferna tog ingen notis om visslarnas varningar utan köpte upp packeterade lånestockar.
Lånen såldes vidare till investerare. När kurserna sjönk sålde bankerna instrumenten och inte nog med den åtgärden de blankade också.
Wall Streets största skurkar har hittills gått fria men i slutet av 2012 har New Yorks chefs åklagare tagit upp härvan som civilrättsliga mål.

Straff

Fler och längre straffpåföljder är inga bra åtgärder för att förhindra att fler brott begås. Däremot att förhindra att personer begår brott och öka upptäcktsrisker är verksamma åtgärder.
Att förhindra personer att begå brott handlar om att undanröja sociala undermåliga miljöer. Bra dagis,fritids och skola borde vara de viktigaste instrumenten. En väl fungerande arbetsmarknad och ett friskt näringsliv är av avgörande betydelse. Polisens i samråd med sociala myndigheters insatser när olämpliga miljöer redan uppstått också nyttigt.
Upptäcktsrisken handlar om att polisen i samarbete med allmänheten och ett stort mått av civilkurage inympas hos allmänheten.
Inte minst gäller det små brott a typen inkastade föremål på en fotbollsarena. Hundratals personer såg vem som kastade päronet i magen på spelaren. Civil kuraget var vid tillfället obefintligt. Varför? Därför att konsekvenserna av att ta tag i händelsen var för otrevliga. Däremot om vederbörande vetat att närstående funktionärer varit beredda att komma till hjälp hade dumbommen snabbt blivit infångad.
När de flesta har mobiler med kamera borde någon ha modet att fånga brottslingen på platsen. Givetvis skall fotografen belönas med ett årskort.

TV

Undrar varför Helena Ekholm blev så långt efter när den tunga bollen skulle rullas uppför sluttningen och nedför ett antal gånger? Och varför Magdalena var så långt före Helena och hur kunde Magdalena vinna över Torgny? Mest förvånad blev jag över när Berndt kom igen i nattövningen efter underläge och slog ut Torgny.
Jag tvivlar inte en sekund på att middagarna med gänget är höjdpunkter i mästarnas karriär men som TV tittare ger det mig ingenting inte heller att 20 år efter de enormt spännande skidtävlingarna i slutet av åttiotalet och början av nittiotalet åter påminnas om hur överlägsna vi var. Jo en vesäntlig tanke dyker upp. Nu är Norge bäst då  var det vi. Nästa epok domineras av en annan nation. Svårare än så är det inte.
Mest förvånad är jag hur millioner svenskar kan välja Mästarnas mästare framför Babel. I morse såg jag min absoluta TV favorit rescensera böcker i morgonprogrammet. Magnus Utvic. Missa inte honom.

Systemfel

Undrar hur några kongressombud tänker när de föreslår att jobbskatteavdraget skall avskaffas och propornaliteten i skatteskalan skall återställas så att marginalskatterna blir upp mot 80%. Rättvisa förstås. Betala efter förmåga. Välfärden skall tillföras mer resurser. Ingen tanke på att höjda inkomstskatter kan ha otrevliga effekter som hämnsko på tillväxt och incitament att utbilda sig och inte minst att kunna spara ihop till en eventuell företagside.
Inte heller tankar om att sjukvård, arbetsmarknad, imigration m fl samhällsnyttiga områden kan effektiviseras med ett annorlunda system. System fel är inte ovanligt inom offentlig sektor. Mera resurser inte alltid lösningen.

Nostalgin

Undrar hur parterna på svensk arbetsmarknad resonerar? Speciellt fackföreningarna. Skit i de arbetslösa och tänk bara på de vi företräder. Solidariteten i högsätet. Företagens vinster skall till varje pris hållas nere. Aktiespekulanterna skall hållas på mattan. Tänk inte på framtida pensioner. Ta ut så mycket som möjligt i dag. Våra medlemmar skall ha råd med nya kök och renoverade badrum. Höj lägsta lönerna. Håll de arbetslösa borta från oss. Vi inom LO litar på att socialdemokraterna kommer till makten 2014. Då fixar det sig för de som står längst från arbetsmarknaden. Dvs Fas 3 får ett nytt namn Plus 1.2. De som står näst längst från arbetsmarknaden skall bygga motorväg mellan Stockholm – Göteborg och renovera millionprogrammet. Thorvaldsson skall hämta många från flyktningförläggningarna för arbete inom metallindustrin för så gjorde han redan på 80 talet. Hans pappa byggde väg mellan Nossebro – Lessebo som beredskapsarbetare. Nostalgin flödar över på kongressen. stäng

Löfvens visioner/målsättningar

Det tål att upprepas, politiker har små eller inga möjligheter att skapa jobb, förutom att spä på den offentliga sektorn. Löfven svingade trollspöt i inledningstalet till socialdemokratiska kongressen och luften gnistrade av stjärnor som upplöstes i visioner som Löfven kallade målsättningar. Arbetslösheten skall halveras på sex år. Medlen är bättre matchning, utbildning av ungdomar och innovationer. Medlen kallas för innovativ näringspolitik.
Gruppen som nu är i Fas3 skall arbeta i Plus 1.2. Nästa grupp som inte står lika långt från arbetsmarknaden skall arbeta med motorvägsbyggen och att renovera miljonprogrammet. Gruppen närmast arbetsmarknaden får arbete i exportsektorn efter att Löfven åkt runt i Europa och övertygat kunder till export företag att köpa svenska produkter.
En statlig innovationsgrupp under ledning av Löfven skall svara för att privata näringslivet skall få tillgång till produktinovationer som skall öka sysselsättningen i exportsektorn.
En mer närliggande målsättning borde vara att utbilda maskinförare som är den största bristgruppen på arbetsmarknaden.
Att jämföra sveriges arbetsmarknad med österrike och belgien haltar. Självklart har länder med 100 inv/km2 bättre förutsättningar än glesbefolkade sverige. En annan vesäntlig faktor är att de flesta EU länder har statskulder som vida överstiger sveriges just på grund av att de inte har effektiviserat offentlig sektor. Hur är det med kvinnors deltagande på arbetsmarknaden inklusive att anmäla sig som arbetslösa?
Helt orealistiskt är att utbilda alla gymnasieungdomar till godkända betyg med dagens krav. Bättre då att skapa förutsättningar att sextonåringar kan få riktiga enkla servicejobb. Men då krävs betydande skattesänkningar för medelklassen för att få igång efterfrågan på enkla tjänster.
Efter att Löfven gått i topp i Europa skall full sysselsättning införas i sverige. Åter med samma medel. Visst skall partiledaren uppvisa hybris i inledningstalet till kongressen. Löfven lyckades.

RSS 2.0