Stavvandring på snön

I dag liksom i torsdags tog jag stavarna i händerna och vandringskängorna på fötterna och tog mig till Ängbackens äng/fält med målsättningen att på inrådan av en av mina kamrater snöpulsa.

Genom att snöpulsa förklarade kompisen att jag skall få en mer dynamisk effekt i muskelarbetet jämfört med att vandra på cykelbanornas asfaltbeläggning. Jag kan inte på något sätt förneka att råden var de rätta.

I torsdags var snön genomtränglig när jag stavade mig fram men vilken sjön kraftinsats. Jag höll på i ca femtiominuter fram och tillbaks på det ca 300 m långa fältet. Sjönk ned med kängorna kanske en dec och det tog sannerligen både på hjärtat och muskulaturen. Jag kände mig helt slak i kroppen när jag återvände till huset.

Jag såg älgspillning, kanske rävspår och andra vilda djurs avtryck i snön. En härlig eftermiddags sol hängde på den klarblå himlen och gjorde sinnet och tankarna goa. En härlig naturupplevelse inte långt från stugknuten.

I dag samma vandring men nu i lätt pudersnö möjligen något fuktad av förmiddagssolen. Vandringen över fältet blev i dag lättare i och med att nattfrosten hade belagt snön med skare.

Jag kompletterade fältvandringen med en runda in i obanad terräng och där bar inte skaren varför svetten rann nerför kinderna när jag åter var ute på fältet, men skönt och härligt var det. Jag kompletterade också tur och retur vandringen över fältet med en avstickare till andra sidan av dikeskanten som delar fältet och stegade förbi ett utfodringsbord för rådjur/älgar.

Härligt!

Samordning

I debatten ropas det på att samordna allt och alla. Byråkrater älskar ordet samordna. Hur många planeringsenheter finns det på kommunala-, landstings- och statliga organisationer/verk till föga nytta.

I kommunen skall tekniken samordnas med kulturen, vården och omsorgen. Detta sker på kommunstaben och utförs av kommundirektören och ett antal planeringsdirektörer och strategiplanerare och en eller flera näringsutvecklare.

Inom den statliga skatteförvaltningen skall moms-, inkomst-, fastighets- och många flera skatteenheter samordna verksamheten för att den totala verksamheten skall bli effektivare.

På landstingsnivå finns otaliga enheter som vårdar alla våra kroppsliga funktioner och organ. För att se till att kroppen i sin helhet får bästa möjliga vård samordnas verksamheten på landstingets planeringavdelning.

Ledare och chefer staplas på varandra i en aldrig sinande hierarki medan den operativa delen av organisationen lever efter naturlagarna och tillgodoser det som efterfrågas.

I dag skriks det högre än någonsin från samordnaretablisemanget på att hela sverige behöver samordnas för att undvika panik och brist på det mesta när nästa katastrof inträffar.

I sta'n har vi en del av myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ledningen sitter i huvud kommunen och har behov av att samordna sig med den del som ligger ute i skogarna.

Varje katastrof har sin unika kombination av jävligheter. Visst är det bra att människor går till jobbet varje dag och sätter sig på en kontorsstol och kliar sig i håret och försöker fundera ut var nästa katastrof inträffar och hur den ser ut och visst är det bra att förebyggande åtgärder har skapats men att tro att det stora kaoset kan undvikas med årliga byråkratiska övningar myndigheter emellan skapar bara mer ineffektivitet i vardagen och slösar resurser som kan användas till det operativa arbetet som oundgängligen behövs

Slutförvaret

Högaktivt avfall skall lagras i berggrunden även i Japan. Avfallet skall lagras minst 300 m i berggrunden. Från ett svenskt allmänt perspektiv verkar den metoden inte särskilt välgrundan med tanke på den instabila bergrunden i förhållande till den i Rosslagen. Bergrunden i Rosslagen har tydligen inte rört sig på 100 millioner år medan den i Japan skälver mest varje vecka.

Givetvis skall inte Japanska undersökningar underskattas men ändå i förhållande till vad som skett finns det skäl att i frågasätta metoderna.

Upparbetningen i förhållande till slutförvar är tvivelaktig i och med att plutonium och uran återskapas. Plutonium kan komma på avvägar och användas till mindre trevliga explosiva varor.

Avfall kan grävas ned i djupa borrhål. Jämförelser borde i vårt land ha gjorts mellan borrmetoden och förvaringen i tunnlar. 30 års utredande borde ha förklarat de olika metodernas tillförlitlighet. Att borra i hård berggrund kan ha sina problem. Tänk om en kapsel fastnar på 50 meters nivån.

Från lekmannens sida borde inte osäkerhet finnas kvar i utredningsstadiet mellan metoderna å andra sidan kommer under remisstidens det finnas möjligheter att undanröja osäkerhet.

Varför finns inte globala lösningar på slutförvaringen?

Omställning

Självklart skulle det ha varit utomordentligt sensationellt om kärnkraftsindustrin efter åratal av forskning och utredande (30 år) helt plötsligt skulle ha kommit fram till att det inte finns något säkert förvar för kärnavfallet. Konsekvenserna borde då bli att stoppa alla reaktorer inom ex en tioårsperiod.

Ett sådant scenario skulle naturligtvis få fart på effektivisering av elandvändningen i ännu högre grad än i nu läget.

Allmänheten har ingen känsla för att spara el i varje fall går det inte att se nåpon sådan aktivitet om jag kollar runt där jag vistas.

Människor tar en sak i taget och vad som för dagen är mest drag i. Långsiktighet är inget som den vanliga vardags människan ägnar sig åt om det inte gäller den privata sfären och inte ens då finns det kunskap om vad som gäller inte minst vad det gäller kunskapen om vad jag skall stoppa i mig.

Förvirringen är formidabel och hålls i schack av de vardagliga sysslorna som är oundgängligen nödvändiga. Naturligtvis gäller det alla beslut som tas i närtid. Det går inte att fatta beslut i vardagen som dramatiskt förändrar det vi håller på med just för tillfället.

Om det nu finns ett utomordentligt farligt ämne i vår vardag som i stort sett kan släcka allt liv på jorden på lång sikt då borde inte det hanteras i vår vardag. Speciellt inte om det finns alternativ. Men att ta beslut om att kvickt ställa om finns inte i männiksors naturliga beteende.

Lyssnar på en rescension av en pjäs som går på Gbgs stadsteater vars tema är när civilisationen går under till följd av att fåglarna tar över. Allt är möjligt och inget kan anses vara förutsebart inte ens om experter har funderat i 30 eller 50 år och dokumenterat tankarna i 1000 sidor.

Energi

Idag
Det finns totalt cirka 440 elproducerande kärnkraftverk i 30 av världens länder. Ett 25-tal nya reaktorer är under byggnad och fler planeras. Sedan 1983 har elproduktionen från kärnkraften mer än fördubblats och svarar nu för cirka 14 procent av världens elbehov.

Ovanstående googlade jag från Vattenfall. Överraskande, tycker jag, att kärnkraften ändå står för en sådan relativt liten del av världens elbehov.

Samtidigt, tänker jag, att koleldade kraftverk och andra kraftverk eldade med fossila bränslen står för en betydande del av världens elbehov.

Tillsammans med den enorma transportapparat världen är i behov går det att förstå att CO2 utsläppen på senare decennier har ökat och hotar att på sikt ställa till med betydande bekymmer för klotet.

Att inte människan är orsak till den ökade uppvärmningen och konsekvenserna som uppstår till följd av detta hävdas fortfarande från olika håll. Är det klokt?

Biobränslen är bränslen baserade på biomassa, vanligtvis från växter till skillnad från fossila bränslen som har varit döda i miljontals år och och är ändliga och kommer att ta slut.

Att ersätta olja och kol med förnyelsebara energikällor som vind, sol och vågkraft kommer att bli spännande att följa för de som föds i dag och även för oss som möjligen har några decennier kvar på klotet.

FAS 3

I dag på morgonen hade Värmlandsnytt ett inslag om de s k Fas 3 jobben. Fas 3 innebär att den mest svårplacerade arbetskraften dvs de som varit arbetslösa längst får förmånen att komma till en arbetsplats där någon prestation skall utföras.

Jag förstår inte varför Arbetsförmedlingen skall ta omvägen över Karlstads kommun för att bereda plats för Fas 3 jobbare. Jag anser att arbetet borde ske i regi av Arbetsförmedlingen eller också borde förmedlingen anvisa de arbetslösa direkt till företaget ifråga.

I det här fallet arbetades det med att iordningsställa ett reklamutskick från ett privat företag. Reglerna är sådana att Fas 3 jobb inte får tränga undan ordinarie arbetsuppgifter. I det här fallet med reklamutskick åt ett privat företag var det tydligt att undanträngningseffekter förekom.

Självklart skulle företaget ha vänt sig till Arbetsförmedlingen eller gått ut på marknaden och skaffat sig arbetskraften.

Hur många administratörer och tjänstemän på Arbetsförmedlingen och i Karlstad kommun sysselsätter denna verksamhet? Ungefär lika många som sysselsätts i Fas 3 arbeten, möjligen.

Dessutom får de arbetslösa inte marknadsmässiga löner utan den delen försvinner i administration dels inom förmedlingen och Karlstads kommun och till råga på eländet i direkta bidrag till kommunen.

Tala om Ebberöds bank.

Demagog?

Inte överraskande vet inte många vem socialdemokraterna har föreslagit till sin nye ledare. Kan bero på att många inte bryr sig i politik men det kan också bero på att informationen och diskussionen i massmedia varit obefintlig om den nye ledaren som nu föreslagits av valberedningen. Andra välkända ansikten har figurerat som tänkbara kandidater till ny ledare.

Juholt har suttit i riksdagen sedan 1994 och har ratats av både Persson och Sahlin till viktiga poster som minister, visserligen senaste tiden som försvarsutskottets ordförande. Det skulle vara intressant att veta vad Sahlin och Göran tycker om valet.

Risken för Reinfeldt m fl är att Juholt representerar den folkliga och demagogiska typen som med en smart retorik kan dra åt sig väljare och som faller för en ideologisk politisk storvulet önsketänkande om att solidaritet, jämlikhet och ett varmt samhälle kan trollas fram med hjälp av att svinga ett spö i luften.

Politik är begränsad i att påveka dagens samhälle. Politik kan mer skada än skapa förutsttningar för ett bra samhälle. Politik har att anpassa sig till den utveckling tekniskt och affärsmässigt och inte minst vad som händer klotet klimatmässigt. Inte minst har det visat sig på klimatområdet och för övrigt att påverka ett antal stollar som får göra livet odrägligt för stora massor.

Utvecklingen i landet är på väg i rätt riktning och genom att politiskt anpassa det som sker globalt på olika områden kommer välståndet att öka och nya jobb skapas som innebär att arbetslösheten kan pressa ned mot 4-5%. Att prata om full sysselsättning är bara att lura människor om det nu går i dag.Ny ledare

I dag har socialdemokratiska valberedningen föreslagit extra kongressen att rösta fram socialdemokraternas försvarspolitiske talesman Håkan Juholt till ny partiledare efter Mona.

Håkans första kommentarer innehöll de sletna orden jämlikhet, solidaritet, rättvisa och ett varmare samhälle som varit led ord för partiet sedan decennier tillbaks men som partiet under decennier misslyckats med att genomföra och ge ett konkret innehåll för breda samhällsgrupper.

Det är inte under de senaste fyra åren som viktiga grupper som lärare och vårdare av sjuka människor halkat efter i löneligorna. Tvärtom är det de lägsta avlönade grupperna som fått standarden höjd genom skattesänkningar.

Ungdomsarbetslösheten bredde ut sig i samband med krisen under 90 talet och som socialdemokraterna inte förmådde åtgärda under slutet av 90 talet och början av 2000.

Frågan uppstår vilka konkreta politiska åtgärder som partiet skall genomföra för att dels undanröja massarbetslöheten inklusive ungdomsarbetslöheten.

Skall partiföreträdare åka till de närmaste grannländerna som är våra största handelspartners och be om ökad efterfrågan till svenska företag så att fler arbeten skapas? Skall partiet i regeringsställning lagstifta om att ingen ungdom skall vara arbetslös och därför skall ungdomar kvotera ut på arbetsplatser?

Eller skall arbetslösa sättas i utbildning hos AMS som innebär att sitta av dagarna i meningslösa självförtroende skapande kurser?

Det pratas mycket om att landets arbetslösa måste utbildas för att delta i de högteknologiska arbetstillfällen som politikerna skall skapa. Sannigen är att den kategori som är arbetslösa och som eventuellt skulle få arbete genom ökad utländsk efterfrågan blir efterfrågade i relativt enkla service arbeten som ex montörer och lagerarbetare som företagen i inledningsskeden själva står för utbildningen av.

Det kommer att bli svårt för den nye ledaren att uppfylla slagorden och uppblåst ideologisk retorik. Eventuellt kommer en grupp att gå emot valberedningens förslag.

Täppas

Jag undrar om det finns en bättre entertainer än Täppaz Fogelberg i varje fall om han skulle få förmånen att leda fler debatt program än ring P1.

Täppaz är helt suverän när det gäller att ställa inringare mot väggen och konfrontera personen ifråga med problematiska alternativ.

Programet får ett helt unikt underhållningsvärde med Täppaz vid spakarna. I varje fall med mig som lyssnare utlöser jag den ensamme pensionärens skrattsalvor till oanade höjder.

Underfundiga hummande avlöses av spetsiga frågor och påståenden till inringaren som verkligen får hjärncellerna att gå igång.

Visst gör hans kollegor ett si så där alternativ till Täppaz men de ligger på min skala i Div 3 mot Täppaz elitstatus.

Jag har inte lyckats fånga en enda radio resensents inlaga vad beträffar ring P1. Möjligen har de kontroversiella synpunkter på Ts förmåga att leda programmet. Ts provokationer väcker förvisso många inringares vrede men underhållningsvärdet stiger mot oanade höjder när tillfällena inträffar.

Sist jag hörde Ts ledning av programmet var vid Lucia tid således ca tre månader sedan, alltför sällan enligt min mening.

Funderingar

Oljan kommer till sist att ta slut. Hur lång tid det tar innan de sista dropparna har kramats ur jorden råder det tveksamhet om bland geologerna. Men att oljan tar slut råder det ingen tveksamhet om.

Processen att minska CO2 utsläppen i atmosfären började med de första trevande initiativen redan i början av 70 talet.

Numera är de flesta forskare ense om att CO2 utsläppen är för höga och att åtgärder måste relativt snabbt sättas in inte bara här och där utan hela klotets utsläpp måste minskas och enda sättet att göra minskningen effektiv är att alla jordens länder kommer överens om gemensamma åtgärder.

Oljan kommer att ta slut och då måste focus vara att åtgärda det problemet hävdar tunga debatörer. Nej, fel säger professor av hög rang. Då kommer utsläppen att öka på grund av att kolet räcker i 1000 år och kommer att ersätta oljan.

Således enda sättet att ersätta oljan är att driva på utvecklingen av vind, sol och vågenergi. Men vad händer under tiden för det tycks ta lång tid att överföra energi från Saharas sodränkta öken till energislukande kalla norden med vår råvarubaserade industri. Eller nuvarande låga andel vindkraft, hur skall den andelen öka till värden som ersätter nuvarande utsläpps fientliga kraftkällor.

Vilken gigantisk omställning när transportapparatens oljeberoende skall ersättas med solcellsbatterier. När sker det i större skala och vad för elände/utveckling har inträffat innan dess som kullkastar sådana planer?

Livsstilsförändringar

Internationell solidaritet storvulet prat i olika internationella organisationer  och nationella parlament om mänskliga rättigheter och inte minst i socialist internationalen sätts på prov när det hettar till på allvar. Och brinner gör det nu på allvar i Libyen men också på många andra platser på klotet utan att något händer annat än små pytsar av hjälp från diverse organisatoner som i det stora hela betyder väldigt lite för mänskligheten.

Visserligen har USA tagit krafttag i Irak och Afghanistan för att befria miljoner från diktator välde men resurserna håller på att sina inte minst visar detta sig i nyckeltal i ekonomin när det gäller skuldsättning och obalanser i den egna budgeten.

Ett annat hopp om att utvecklingen ändå går åt rätt håll är de diagram som den svenske världsoptimisten visar på att världens befolkning ständigt blir mättare och inte så fattiga.

Dock är det inte politikerna som står för utvecklingen utan det är utvecklingen i världshandeln som av egen kraft bidrar till att lyfta millioner ur svält och fattigdom. Teknikutveckling och informationsmöjligheter bidrar till att människor startar företag och tillgodoser efterfrågan som finns främst lokalt och som småningom sprider sig regionalt och till sist internationellt. Tillväxt är något som änn så länge betraktas som framgångsfaktorer. Men hur länge?

När efterfrågan på olja om några år börjar överstiga utbudet kommer det att få konsekvenser för transportpriser och inte minst matpriser. Lokala politiker kommer att ifrågasättas på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Lokal samhället kommer att få helt andra problem med att försörja befolkningen. Kött och många andra varor kommer att bli bristvaror vilket leder till omfattande oroligheter innan folk tvingas ändra livsstil i grunden.

Det är förstås omöjligt ur ett demokratiperspektiv att ta till åtgärder i dag som skulle förhindra dramatisk utveckling inom en femårsperiod. Stora delar av befolkningen i vårt eget land lever i total okunskap om vad som håller på att ske och även om medvetenheten skulle vara större är vår påverkan internationellt jämförbart med en myras insatser för stackens överlevnad.

Läs
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.565184-fokusera-pa-peak-oil-och-radda-klimatet


Finansmarknadsutskottets utfrågning av RB

Jag med flera undrar hur riksbankschefen får ihop det? Matpriser stiger, likaså råvarupriser och inte minst el priser.

Inflationen påverkas. Räntan höjs. Människor betalar mer till bankerna och konsumtionen minskar av andra varor förutom de livsnödvändiga som människor måste ha, följaktligen minskar inte efterfrågan på mat, råvaror och el vilket inflationen beror mest av.

Följden blir åtstramning när människor tvingas betala högre räntor tillsammans med övriga ökade kostnader och ökad arbetslöshet följer när efterfrågan minskar på övriga varor vilket i dax läget inte är önskvärt.

Vissa politiker älskar inte skattesänkningar. De menar att medlen gör bättre nytta i ett fåtal politikers fickor. Ett sådant förhållande driver inte på konsumtionen och ökar RBs motivation till att höja räntan på kort sikt. Då kan de bestämma att pengarna skall gå till ex arbetsmarknadsutbildning som skall göra folk anställningsbara. Vilket på lång sikt gör att människor får anställning och bidrar till att driva på konsumtionen och höja inflationen vilket leder till höjd ränta om inte produktiviteten höjs. Om allt fler prylar kan produceras med färre människor höjs produktiviteten och fler blir arbetslösa.

När jag lyssnar på finansmarknadsutskottets utfrågning av RB chefen kan jag inte undgå att reflektera över som jag uppfattar som cirkelresonemang. Bygger åtgärder på tyckande och tro eller på beprövad erfarenhet och vetenskap?

Till syvende och sist när alla resonemang är uttömnda tar RB till kommentaren att vårt lands välstånd beror på efterfrågan från övriga klotets länder och den djuplodande analysen håller jag med om och kan förstå.

Vad jag inte kan förstå är att många politiker inte tycks förstå det enkla faktum utan tror att deras debatt förmåga kan skapa arbete.Orättvisor

När den egna nationens hjältar kommer först till mållinjen utbryter glädjefnatt men få tänker på eftersläntarna som i varje fall enligt de talrika analytikerna och kommentatorerna har missgynnats av för dåligt material. Glädjen borde grumlas av att alla inte fått samma förutsättningar att prestera utifrån de rent mentala och fysiska egenskaperna.

Och även hoppar orättvisor in i de fysiska egenskaperna i form av att organisationer har tillåtelse att manipulera med aktivas eventuella tillkortakommande när det gäller egenskaper i luftrör och andningsapparaten.

När vinner den bäste?

Åtminstone borde internationella skidförbundet försöka att skapa någotsånär lika förutsättningar genom att ta bort osäkerheten när det gäller vallaförutsättningarna. Det är tråkigt för skidåkaren att efter någon kilometers åkning behöva konstatera att i dag har jag ingen chans att konkurrera på grund av smörjningen under skidorna. Inte heller borde det vara tillfredställande att kunna glida ifrån en konkurrent på grund av bättre vallateams prestationer.

Johan Olsson konstaterade efter 15 km loppet att i dag kunde jag lika gärna ha sprungit och det hade varit mer rättvist.

Låt arrangören tillhandahålla valla team som vallar alla skidor exakt lika och låt leverantörer av skidor tillhandahålla sitt märke i olika lopp. Och tillåt inga medecinska experiment för att vidga luftrör och minska på nästäppa.

RSS 2.0